ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΑΕ

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

 

Πολιτική της ΔΡΟΜΩΝ Α.Κ.Τ.Ε και κάθε στελέχους της, είναι να συμμορφώνονται με τις σχετικές νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις, να προσδιορίζει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, να παρέχει στους πελάτες της προϊόντα και υπηρεσίες, οι οποίες καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις τους και να διαθέτουν πάντα την επιθυμητή ποιότητα, έτσι όπως αρμόζει στη θέση και το καλό όνομα της εταιρείας στην αγορά, δίνοντας παράλληλα τη δέουσα επιμέλεια σε θέματα σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και με την υγεία και ασφάλεια στην εργασία.

Στόχοι της εταιρείας  είναι:

 • Να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε τα παρεχόμενα από την εταιρεία προϊόντα και υπηρεσίες να ικανοποιούν τις απαιτήσεις των πελατών της μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων της και της εύρυθμης λειτουργίας της εταιρείας.
 • Να ανασκοπεί και να βελτιώνει συνεχώς τις προσφερόμενες υπηρεσίες της και να επιλέγει υψηλής ποιότητας προϊόντα, ώστε να ικανοποιούνται στο μέγιστο δυνατό βαθμό οι απαιτήσεις των πελατών της.
 • Να εφαρμόζει πιστά ένα Ενοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης και να καταβάλλει κάθε προσπάθεια για συνεχή βελτίωση αποτελεσματικότητας του Ε.Σ.Δ.
 • Να αναπτυχθεί ένα περιβάλλον εργασίας που να είναι φιλικό προς τον εργαζόμενο, ενώ επιπλέον θα του δίνει ελευθερία έκφρασης και ενεργού συμμετοχής στο Σύστημα και να παρέχει τους απαραίτητους πόρους για την απρόσκοπτη, αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία της εταιρίας.
 • Να ελαχιστοποιήσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που προκαλούνται από την λειτουργία της.
 • Να επιτύχει την αναγνώριση της εταιρίας ως περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένης.
 • Τα στελέχη της επιχείρησης να στοχεύουν σταθερά στη βελτίωση της ποιότητας και της ασφάλειας στο χώρο ευθύνης τους.
 • Να παράγει τα προϊόντα της με ποιότητα και με ασφάλεια.

 

Για την επίτευξη αυτών των στόχων η εταιρεία έχει εφαρμόσει ένα Ενοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης που ικανοποιεί τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 και ISO 45001:2018, το οποίο εφαρμόζεται σε όλα τα τμήματα και απαιτεί:

 • Δέσμευση από όλο το προσωπικό και τη Διοίκηση.
 • Επικοινωνία και ανατροφοδότηση της εμπειρίας σε όλα τα επίπεδα στην εταιρία.
 • Εφαρμογή και επαλήθευση διορθωτικών δράσεων.
 • Τακτική επιθεώρηση των διαδικασιών/ διεργασιών .
 • Τον έλεγχο των πιθανών κινδύνων υγείας και ασφάλειας από τις εργασίες της επιχείρησης αλλά και το κοινωνικό σύνολο σε όλες τις φάσεις εξέλιξής της.
 • Δέσμευση για την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών.
 • Δέσμευση για την συμμόρφωση ως προς τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας Υ&Α.
 • Δέσμευση για την υποστήριξη της συγκρότησης και λειτουργίας επιτροπών Υγείας και Ασφάλειας και δραστηριοτήτων διαβούλευσης καθώς και για την προστασία των εργαζόμενων από αντίποινα, όταν καταθέτουν αναφορές για περιστατικά, κινδύνους, απειλές και ευκαιρίες.
 • Εκπαίδευση συνεχώς του προσωπικού της, ώστε να ανανεώνεται η γνώση και να διασφαλίζεται η συμμετοχή και η συνεργασία μεταξύ των εργαζομένων.
 • Την συνεχή παρακολούθηση των επιπτώσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας στην υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων αλλά και των λοιπών ενδιαφερομένων μερών και ενεργοποίηση μέτρων πρώτιστα προληπτικών και κατά δεύτερο λόγο κατασταλτικών,
 • Την οριοθέτηση μετρήσιμων στόχων και αντίστοιχων προγραμμάτων για την συνεχή βελτίωση των επιδόσεων υγείας, ασφάλειας και ποιότητας.
 • Την επικοινωνία με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη – προσωπικό, προμηθευτές, τοπική κοινωνία, εταιρείες με ίδιο επιχειρησιακό αντικείμενο – για θέματα Υγείας και Ασφάλειας που αγγίζουν όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της εταιρείας, με σκοπό την αξιολόγηση όλων των σχετικών δεδομένων.

 

Η Διοίκηση δεσμεύεται να παρέχει όλα τα απαιτούμενα υλικά μέσα και ανθρώπινο δυναμικό για την επίτευξη των στόχων της εταιρείας, για την εκπαίδευση του προσωπικού, τη βελτίωση και συνεχή ροή τεχνογνωσίας και συνεχή κάλυψη απαραίτητων αναγκών που προκύπτουν, να αποτρέπει και μειώνει τις εκπομπές και τα απόβλητα οποιουδήποτε είδους προέρχονται από τις λειτουργίες της  και να βελτιώνει διαρκώς την επίδοσή της σε θέματα ποιότητας, περιβάλλοντος υγείας και ασφάλειας στην εργασία.